Αξιολόγηση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone

Για περισσότερα από δέκα χρόνια η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone Hellas χρηματοδοτεί και υποστηρίζει ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής σε 100 απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας. Σε συνεργασία με το Ε.Σ.Υ. και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, απευθύνεται σε όσους τοπικούς ιατρούς επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και τους παρέχει φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για την πραγματοποίηση μιας σειράς εξετάσεων. Επίσης τους παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο με σκοπό την αποθήκευση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που πραγματοποιούν. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, οι συμμετέχοντες ιατροί έχουν τη δυνατότητα λήψης υποστήριξης - δεύτερης γνωμάτευσης από ειδικό καρδιολόγο ή πνευμονολόγο.

Τα μέλη του εργαστηρίου ISEB, Νικολαΐδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Ευθυμιάδης Γεώργιος, υποψήφιος διδάκτορας, εντάχθηκαν στο έργο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ), με σκοπό τη σύνταξη μελέτης αξιολόγησης του προαναφερθέντος προγράμματος τηλεϊατρικής της Vodafone. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ανέλαβαν τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του προγράμματος τηλεϊατρικής και τον εντοπισμό των σημείων που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με ιατρούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ υπήρξε διαρκής επικοινωνία με τους εκπροσώπους της Vidavo Α.Ε., η οποία έχει όλα αυτά τα χρόνια την ευθύνη της  ομαλής λειτουργίας και του συντονισμού του προγράμματος. Κατόπιν, συντάχθηκαν δυο ερωτηματολόγια: ένα που απευθυνόταν στους συμμετέχοντες ιατρούς και ένα στους κατοίκους των περιοχών που λειτουργεί το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone. Μετά τη δοκιμαστική συμπλήρωση κάποιων ερωτηματολογίων και τις απαραίτητες διορθώσεις σε αυτό, πραγματοποιήθηκε η έρευνα η οποία διήρκησε από το Νοέμβριο του 2015, μέχρι και το Φεβρουάριο του 2016. Στη συνέχεια, τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν υποβλήθηκαν σε εκτεταμένη στατιστική επεξεργασία από τα προαναφερθέντα μέλη του εργαστηρίου. Τα δε αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στους υπευθύνους της εταιρίας Vodafone. Στους συνδέσμους που ακολουθούν παρατίθενται τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας.